Versie 2.0
Februari 2019

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Artikel 3. Toepasselijkheid
Artikel 4. Het aanbod
Artikel 5. De Overeenkomst
Artikel 6. Annuleren/herroepen (tickets)
Artikel 7. Annuleren/herroepen (producten)
Artikel 8. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 9. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan
Artikel 10. Verplichtingen van Tripper bij herroeping
Artikel 10. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 11. De prijs
Artikel 12. Nakoming overeenkomst en extra garantie
Artikel 13. Levering en uitvoering
Artikel 14. Betaling
Artikel 15. Klachtenregeling
Artikel 16. Geschillen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Tripper laat leveren of door een derde partij op basis van afspraak tussen derden en ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handelsbedrijf;
4. Dag: kalenderdag
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel (waaronder ook e¬mail) dat de consument of Tripper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Tripper en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Tripper gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Tripper B.V.
Zijldijk 24B
2352AB Leiderdorp
Telefoonnummer : 085 - 486 11 33 (lokaal tarief)
Maandag t/m vrijdag van 08:30uur tot 17:00uur
E-mailadres : support@tripper.nl

Kamer van Koophandel : 68847130
BTW-nr: NL857616262B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod van Tripper en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Tripper en de consument.
2. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, dan mag de consument – in geval van tegenstrijdigheid - zich beroepen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4. Het aanbod

1. Tripper selecteert het aanbod zorgvuldig, maar de aanbieder zorgt voor de uitvoering. Tripper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de correcte nakoming van het arrangement.
2. Tripper doet haar best om het aanbod zo volledig mogelijk en nauwkeurig te omschrijven. De afbeeldingen die worden gebruikt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aanbod. Vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Tripper niet.
3. De geldigheidsduur van het product- of dienstaanbod wordt vermeld op de dealpagina. Binnen deze termijn dient men gebruik te maken van het aanbod, mits anders in de deal staat vermeld.

Artikel 5. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Tripper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Tripper is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Tripper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Tripper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Tripper kan zich binnen wettelijke kaders¬ op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Tripper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Tripper zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Tripper waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. Annuleren/herroepen (tickets)

1. De consument kan een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd (tickets) niet annuleren en/of herroepen. De bedenktermijn van 14 dagen voor een consument om af te zien van de aankoop is niet van toepassing.

Vrije tijd en accommodatie
Er geldt geen herroepingsrecht voor al het aanbod onder de categorieën: ‘dagje weg’, ‘avondje uit’, ‘tickets’, ‘beurzen’, ‘dierentuin’, ‘escape rooms’, ‘kindertheater’, ‘museum’, ‘pretparken’, ‘rondvaart’, ‘sauna’s’, ‘sport en spel’, ‘stedentrips’, ‘themaparken’, ‘uitstapjes’, ‘workshops’, ‘circussen’, ‘concerten’, ‘restaurants’, ‘theater en shows’. Dit aanbod betreft diensten van logies, catering en/of vrijetijdsbesteding die je alleen op een bepaalde datum of binnen een bepaalde periode kunt afnemen. De aanbieder heeft daarvoor capaciteit gereserveerd. In deze gevallen heb je geen recht van ontbinding (conform artikel 6:230p sub e BW).

2. Voor niet genoemde categorieën in lid 1 geldt dat als het aanbod in deze categorie hoofdzakelijk bestaat uit aanbod bestaande uit digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd (tickets) dat het aanbod zoals in lid 1 niet herroepbaar is.

Artikel 7. Annuleren/herroepen (producten)

1. De consument kan een overeenkomst voor levering van product annuleren en/of herroepen gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen;
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument de laatste zending/onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 8. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de het product vast te stellen. 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 9. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn doormiddel van een elektronisch modelformulier (vanuit zijn account) of op een andere ondubbelzinnige wijze aan Tripper.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Tripper heeft gemeld deze kosten te dragen dan hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 10. Verplichtingen van Tripper bij herroeping

1. Als Tripper de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Tripper na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Tripper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat is gebruikt voor de betaling van het product/dienst, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos en geschiedt uiterlijk 14 dagen na het retour ontvangen van het product/dienst.

Artikel 11. De prijs

1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12. Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. Tripper staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.
2. Een door Tripper, diens leverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Tripper kan doen gelden indien Tripper tekortgeschoten is in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Tripper, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13. Levering en uitovering

1. Tripper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in de ontvangst nemen en bij de uitvoering van een bestelling van producten en bij de beoordeling van een aanvraag voor de verlenging van een dienst.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Tripper kenbaar heeft gemaakt tijdens het doen van zijn bestelling.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Tripper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Tripper het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Tripper tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Tripper bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. .

Artikel 14. Betaling

1. Tenzij anders vermeld bij het aanbod op Tripper, betaal je bij het reserveren van een dienst of arrangement, of bij het afnemen van een product, aan Tripper voor de overeenkomst die via de website van Tripper tot stand komt. Je betaalt bevrijdend aan Tripper. Als een aanbetaling bij de aanbieder vereist is, staat dit tevens bij het aanbod vermeld en op de bevestiging die je per e-mail wordt toegestuurd.

Artikel 15. Klachtenregeling

1. Tripper beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tripper.
3. Bij Tripper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Tripper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijk termijn dan wel binnen 3 maanden na het indien van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Tripper en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Haal meer uit je vakantiegeld

1. De ‘Haal meer uit je vakantiegeld’ actie worden uitgeschreven door Tripper B.V. gevestigd te Leiderdorp. Op de ‘Tripper draait door’ actie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je jouw e-mail invult en op de button ‘klik om te draaien’. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie. Na het winnen van een prijs behoudt Tripper het recht om op basis van een IP-adres de prijs te weigeren.
4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan ‘Haal meer uit je vakantiegeld’.
5. De looptijd van de actie is 24 mei tot en met 26 mei 2019.
6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
8. Winnaars worden binnen 1 werkdag na het winnen van een ‘product’ (anders dantegoed) persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
9. Tripper B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van dedeelnemer leidt.
10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
12. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Tripper hiervoor zorgdragen.
13. De persoonsgegevens die in het kader van ‘Haal meer uit je vakantiegeld’ worden verkregen, worden alleen gebruikt door Tripper en worden niet verstrekt aan derden.
14. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Tripper.
15. Tripper handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de Tripper Klantenservice via: 085 - 486 11 33 of per e-mail via: support@tripper.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact op met de klantendienst.

Klantendienst